MuistiMIKE-logo in english.

English 

The instrument for assessing and monitoring the Subjective Quality of Life of a Person with a Memory Disorder (referred to as MIKE, its Finnish acronym, from now on)

The MIKE instrument is a way to interact with a person with a memory disorder as an independent adult and give them the opportunity to talk about serious matters. The data-collection methods are interview and orservation. The MIKE instrument is primarily intented for use in an early or moderate stage of dementia.

Svenska 

MIKE (från finskans Muistisairaan Ihmisen Koettu Elämänlaatu) är ett verktyg  för bedömning och uppföljning av den upplevda livskvaliteten samt den psykiska och sociala funktionsförmågan hos personer med minnessjukdom

MIKE är närmast avsett för bedömningen av personer med minnessjukdom som bor hemma och som har lindrig eller mellansvår minnessjukdom. MIKE kan t.ex. användas av föreningar, i kommunernas dagverksamhet, inom hemvården och boendeservicen. MIKE beaktar de sjukdomars särdrag, som t.ex. den försvagade förmågan att koncentrera sig, att göra val samt eventuella problem med att uppfatta och producera tal. MIKE-bedömningen kan göras snabbt och är lätt att ta i bruk. Eftersom funktionsförmågan förändras vid framskridande minnesjukdom, kan MIKE tillämpas olika i sjukdomens olika faser. MIKE-verktyget hjälper en människa med minnesstörningar att få sin röst hörd. Hela MIKE-verktyget är på finska och engelska. Blanketterna finns också på svenska.