Työväline

MIKE-työväline on tarkoitettu kotona asuvien lievää ja keskivaikeaa muistisairautta sairastavien ihmisten koetun elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin ja seurantaan. Työväline käy sekä työikäisten että ikääntyneiden arviointiin. MIKE–työväline on kehitetty sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön muun muassa järjestöissä, päivätoiminnoissa, kotihoidossa, tai asumis- palveluyksiköissä. MIKEn käyttäminen edellyttää tietoa ja kokemusta muistisairauksien aiheuttamista muutoksista ihmisen toimintakyvyssä sekä perehtymistä manuaaliin kokonaisuudessaan. MIKE-manuaali sisältää ohjeet MIKE-arvioinnin tekemiseen.

MIKE-työvälineen tiedonkeruumenetelminä ovat haastattelu ja toiminnan havainnointi. Työvälineessä huomioidaan muistisairauden erityispiirteet kuten tarkkaavaisuuden keston heikentyminen, valintojen tekemisen vaikeus sekä hahmottamisen ja puheentuoton mahdolliset ongelmat. MIKE-arviointi on nopea tehdä, minkä vuoksi se on helposti käyttöönotettavissa sekä muistisairaan että ammattilaisen näkökulmasta. Koska etenevissä muistisairauksissa toimintakyky muuttuu, MIKE on sovellettavissa käytettäväksi sairauden eri vaiheissa.

MIKE-työvälineessä käytetty kieli on helposti ymmärrettävää sekä arvioitavalle että arvioijalle. Haastatte- lulomake, jonka kysymysten taustalla on WHO:n määritelmä elämänlaadusta, on selkeä ja siinä on vähän vastausvaihtoehtoja. Tämä helpottaa hahmottamista, itsearviointia ja vastausvalinnan tekemistä. Toiminnan havainnoinnissa muistisairaan ihmisen psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä arvioidaan hänen käyttäytymisensä perusteella. Vaikka MIKE-arviointi koostuu sekä haastattelusta että havainnoinnista, on niitä mahdollista tarvittaessa käyttää myös erikseen.

MIKE-työväline ei ainoana käytettynä menetelmänä riitä antamaan käsitystä muistisairaan ihmisen toimintakyvystä, mutta se voi olla yksi osa muistisairaan ihmisen toimintakyvyn kokonaisvaltaista arviointia. MIKE-työvälineen käyttäminen ei tarkoita sitä, ettei läheiseltä tai ammattilaiselta kysytä enää lainkaan. Heidän mielipiteellään on kokonaistilanteen kannalta merkitystä. MIKE haastattelua ei välttämättä tarvitsekaan ajatella ”tiukkana” arviointina, vaan sen voi ajatella olevan myös aikuismainen kohtaamisen keino. Puhutaan ns. oikeista asioista, vaikka haastateltavalla onkin muistisairaus. MIKE-työvälineellä saadaan muistisairaan ihmisen oma ääni kuuluviin ja tuetaan tunnetta itsemääräämisoikeiden säilymisestä, vaikka MIKE-työvälineen psykometrisia ominaisuuksia ei olekaan tutkimuksilla varmistettu.