Asiakasmaksulaki uudistui ja se tekee hyvää monen kukkarolle

19.8.2021

Heinäkuun alusta tuli viimein voimaan Asiakasmaksulain uudistus, jota yritettiin saada läpi jo edellisellä hallituskaudella. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, sillä uusi laki tarkoittaa helpotusta monen kukkaroon; se lisää maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Arvioiden mukaan 98 prosentilla julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista asiakasmaksut pienenevät.

Lain säätämisessä yhtenä isona tavoitteena on ollut, etteivät asiakasmaksut koituisi kenenkään kohdalla esteeksi palvelujen saamiselle. Uusilla pykälillä halutaan myös varmistaa, ettei asiakkaan tarvitse turvautua toimeentuloturvaan selvitäkseen asiakasmaksuista. Tällaisessa tilanteissa maksuja tulee ensisijaisesti alentaa tai jättää kokonaan perimättä. Kunnilla on velvollisuus kertoa asiakkaalle mahdollisuudesta maksujen alentamiseen ja perimättä jättämiseen.

"Arvioiden mukaan asiakasmaksut pienenevät 98 prosentilla julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaista."

Asiakasmaksujen tarkoituksena on osaltaan varmistaa, ettei palveluita käytetä epätarkoituksenmukaisesti tai ilman aitoa tarvetta. Näin resurssit kohdentuvat niitä kipeimmin tarvitseville. Joka tapauksessa asiakasmaksuilla katetaan vain pieni osa: alle kymmenen prosenttia palveluiden todellisista kustannuksista. 

Uusissa pykälissä on monia konkreettisia muutoksia aiempaan verrattuna. Mainittakoon niistä muun muassa perusterveydenhuollon hoitajavastaanottojen muuttuminen kokonaan maksuttomiksi. Myös maksukattoa laajennetaan.

Iso muutos on sekin, että jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyvät uuden lain myötä samanlaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun ottamatta. Samoin pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksujen määräytymisperusteet yhdenmukaistuvat. Jatkossa myös tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa asiakkaalle on jäätävä tietty vähimmäiskäyttövara. Aiemmin tämä koski ainoastaan laitoshoidossa olevia. Laissa ei ennen uudistusta säädetty palveluasumisen maksuista. Tämä aiheutti suurtakin vaihtelua ja eriarvoisuutta hoitoa tarvitsevien välille. Nyt tämä epäkohta on korjattu. Hyvällä syyllä voidaan todeta, että uusi laki parantaa useimpien asiakkaiden asemaa.