Strategia 2022-2025

Missio 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry edistää muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään.

Visio 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry — välittävä toimija, alueellinen osaaja ja edelläkävijä – muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä tukija.


Arvot ja eettinen perusta

Yhdenvertaisuus 

Kunnioitamme samanarvoisina kaikkia muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään riippumatta heidän elämänkatsomuksestaan, elämäntavoistaan, arvoistaan tai mielipiteistään. Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi ja kuulluksi, saada tietoa ja palveluita sekä päättää itseä koskevista asioista.

Osallisuus

Annamme muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden vaikuttaa ja ottaa vastuuta. Olemme yhteisö, jossa vallitsee yhteenkuuluvuuden tunne ja yhdessä tekemisen kulttuuri. Vapaaehtoistoimijat ovat merkittävässä roolissa toiminnassamme.

Luotettavuus 

Toimimme avoimesti ja vastuullisesti. Perustamme toimintamme muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä arjen ja tarpeiden tuntemukseen. Huolehdimme työntekijöiden ja vapaaehtoisten riittävästä osaamisesta ja kohtaamisen taidoista.

Tavoitteellisuus

Edistämme muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia heidän tarpeitaan kuunnellen. Kehitämme muistityötä suunnitelmallisesti ja ammattitaitoisesti. Olemme alueellamme muistiasioissa edelläkävijä. Teemme tarkoituksenmukaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Toimintamme tuloksia ja vaikutuksia arvioidaan ja seurataan.


Oulun Seudun Muistiyhdistys ry:n tavoitteet 

Muistisairaiden ja heidän läheistensä oikeudet ja osallisuus toteutuvat.

 • Edistämme toiminnallamme muistisairaiden ja läheisten oikeuksia yhdenvertaiseen ja hyvään elämään.
 • Edistämme muistisairaiden ja läheisten mahdollisuuksia vaikuttaa itse omaa elämäänsä koskeviin asioihin.
 • Tarjoamme muistisairaille ja läheisille mahdollisuuksia osallistua, toimia, vaikuttaa ja saada vertaistukea.

Muistisairaiden ja heidän läheistensä saama ohjaus ja palvelut vahvistavat heidän hyvinvointiaan.

 • Toimintamme perustuu muistisairaiden ja läheisten tarpeisiin.
 • Huomioimme toiminnassamme muistiperheiden moninaisuuden, kuten iän, elämäntilanteen, elämänkatsomuksen ja elinympäristöt.
 • Kehitämme muistityön käytäntöjä ja palvelujamme muistisairaiden ja läheisten tarpeiden pohjalta huomioiden yhteiskunnallisia muutoksia.
 • Vapaaehtoistoimintamme on suunnitelmallista ja monipuolista.

Vaikuttamistyö on asiantuntevaa ja vetovoimaista.

 • Yhdistyksemme tunnetaan innostavana ja vahvana muistityön osaajana.
 • Teemme eri tahojen ja päättäjien kanssa tavoitteellista yhteistyötä ja vahvistamme toiminta-alueemme muistiystävällisyyttä.
 • Nostamme esiin muistisairaiden ja läheisten äänen. Vaikutamme muistisairauksiin liittyvien kielteisten asenteiden poistamiseksi. 
 • Työmme perustuu kokemustiedon lisäksi tutkittuun tietoon.